Stanovy Czech Dalton

Stanovy Czech Dalton, z. s.

 

Čl. 1

Název a sídlo

Název: Czech Dalton, z. s. (dále též „spolek“)

Sídlo: Husova 219/17, 602 00 Brno

Čl. 2

Statut spolku 

Czech Dalton, z. s. je samosprávná a nezávislá organizace sdružující členy na základě společného zájmu, kterým je formulován v čl. 3 těchto stanov.

 

Czech Dalton, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č.89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

 

Čl. 3

Činnost spolku

 

Hlavní činností spolku je spojovat školy, které ve vyučování implementují daltonské principy, pro účely vzájemné inspirace, sdílení výukových, vzdělávacích i mimoškolních aktivit.

 

K podpoře hlavní činnosti bude spolek vyvíjet dále činnosti vedlejší: pořádat odborné vzdělávací akce (semináře, konference, kurzy apod.), vydávat články a publikace o daltonském vyučování, organizovat náslechy a rozbory daltonské výuky na vybraných školách aj.

 

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 

Čl. 4

Členství

 

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a činností spolku.

 

O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.

 

Členství vzniká dnem přijetí za člena.

 

Členství zaniká:

 • dobrovolným vystoupením člena písemným oznámením výboru,
 • úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením,
 • zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,
 • nezaplacením ročního poplatku do 31. 12. daného roku na účet spolku,
 • zánikem spolku.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 

Člen spolku má právo:

 • účastnit se činnosti spolku,
 • být pravidelně informován o dění ve spolku,
 • využívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atd.),
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání,
 • volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.

 

Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy spolku,
 • aktivně se podílet na plnění činnosti spolku,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
 • platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
 • dbát, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 

Čl. 6

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou:

 • členská schůze,
 • výbor,
 • předseda.

 

Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

 

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

 

Funkční období volených orgánů je čtyři roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, dobrovolným vzdáním se funkce, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

 

Čl. 7

Členská schůze

 

Členská schůze je shromážděním všech členů spolku a je jeho nejvyšším orgánem.

 

Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Výbor svolává členskou schůzi také, požádá-li o to nejméně polovina členů spolku.

 

Členská schůze zejména:

 • rozhoduje o změnách stanov spolku,
 • schvaluje úkoly sdružení na příslušné období,
 • volí členy výboru spolku a předsedu spolku,
 • rozhoduje o zrušení členství,
 • rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku,
 • schvaluje výsledek hospodaření spolku,
 • schvaluje výši a splatnost členského příspěvku podle návrhu výboru.

Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů mají stejnou váhu.

 

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o dobrovolném rozpuštění spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

 

Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba.

 

Čl. 8

Výbor

Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

 

Výbor je statutárním orgánem a má 5 členů. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda společně s dalším členem výboru.

 

Výbor svolává předseda podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

 

Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň tři jeho členové. Výbor rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy.

 

Výbor zejména:

 • koordinuje činnost spolku,
 • svolává členskou schůzi,
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
 • předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření,
 • rozhoduje o přijetí za člena spolku,
 • navrhuje výši a splatnost členského příspěvku.

 

Čl. 9

Předseda

 

Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku, zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o jeho běžných záležitostech. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

 

Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do14 dnů od zvolení nového předsedy.

Čl. 10

Zásady hospodaření

 

Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

Prostředky na svoji činnost získává spolek:

 • z darů a příspěvků právnických a fyzických osob,
 • z členských příspěvků,
 • z vlastní činnosti (účastnické a konferenční poplatky, přednášková činnost, publikování apod.),
 • z dotací a grantů.

 

Prostředky spolku je možné použít jen v souladu s jeho hlavní činností (administrativní výdaje, služby a práce související s činností spolku).

 

Spolek může nabývat do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování hlavní činnosti spolku.

 

Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření.

 

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

 

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

Dojde-li k zániku spolku, rozhodne členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

 

V Brně dne 8. 12. 2015

Mgr. Roman Tlustoš

předseda Czech Dalton, z. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.